ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล บรรยาย Business Plan and Presentationดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร เอ็มบีเอ ออนไลน์ และ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายพิเศษ Work Shop 1 : Business Plan and Presentation  ภายในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 (SEED 3) ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพ ฯ