ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ที่ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร”รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภท บุคคลที่ส่งเสริมและสนับสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2560จากกระทรวงวัฒนธรรม ( เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ) โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560