มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งวิชาการ 2อาจารย์ คณะนิติศาสตร์รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ อ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา ลำดับที่ 165  และ อ.ดร.ณัฐริกา แชน  ลำดับที่ 166   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในอันดับที่ 165-166  ตามลำดับ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560