การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเทศไทยในโลกยุคดิจิทัล


กำหนดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย : ประเทศไทยในโลกยุคดิจิทัล 
ระดับมัธยมปลาย ปีการศึกษา 2560 
จัดโดย คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
***************************

13.00-13.30 น.   ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน หน้าห้อง  23701
13.30-13.45 น.   ประธานในธิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน และแนะนำคณะกรรมการที่ร่วมตัดสิน
13.45-15.00 น.   แข่งขันตอบปัญหา
15.00-15.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.20 น.   ดำเนินการแข่งขัน(ต่อ)
16.20 น.            ประกาศผลการแข่งขัน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะและ                           มอบรางวัลแก่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
16.30 น.            ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน