เปิดแล้ว โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเด็กหัวการค้า ปีที่ 4คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า” ปีที่ 4  โดยมี  รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยในปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ จำนวน 188 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้การบ่มเพาะปั้นเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการประกอบกิจการต่างๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมยุคThailandland 4.0 ระหว่างวันที่ 12 -14  มกราคม 2561  ณ ห้อง 23701 อาคาร 23  ชั้น 7