ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Global MBA จากเมืองย่างกุ้งและ มัลดาเลย์ เข้าซ้อมรับปริญญาบรรยากาศการซ้อมใหญ่ของนักศึกษาเมียนมาร์ หลักสูตร Global MBA จากเมืองย่างกุ้งและ มัลดาเลย์ ที่มาซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตรในหอประชุมและถ่ายภาพหมู่บนสแตนด โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.จักรรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ทุกท่านจะเข้ารับปริญญาบัตรในวันจริง  วันศุกร์ที่ 9  กุมภาพันธ์  2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย