ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ม.หอการค้าไทย  จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรมีบัณฑิตเข้ารับปริญญา กว่า สามพันคน

           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น  3,500 คน นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้ อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถสร้างอุปการคุณต่อประเทศชาติ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้   นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  นายอนุทิน ชาญวีรกุล ปริญญาศิลปศาสตดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  นายอิทธพัทธ์ พีระเดชาพันธ์  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการประกอบการ