พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นศ.หลักสูตรผู้ประกอบการคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ในโครงการ “ธุรกิจตั้งต้น 20,000 บาท และ UTCC BETA DUMMY Company” โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชากรและงานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณาจารย์วิทยาลัยผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร C-ASEAN, CW TOWER เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561