ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม สำหรับ นักศึกษากลางปี 60รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม สำหรับ นักศึกษาเข้ากลางปี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และเกิดความรักความสามัคคีต่อมหาวิทยาลัย ฯ  ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561