พิธีลงนามความร่มมือ บริษัท อีทัช จำกัด12 มิถุนายน  2561 ได้มีการบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง บริษัท อีทัช จำกัด โดย ดร. พันธิตรา  ปัทมานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท  กับ บริษัท  เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยเข้าสู่ดิจิทัลและ เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ณ อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย