บัณฑิตพันธ์ุใหม่ สาขาล่าสุด Digital Technology


โอกาสรับทุนสูงสุด 100% 
ถึง 30 มิ.ย. 61 นี้ 
*** บัณฑิตพันธ์ุใหม่ สาขาล่าสุด Digital Technology รับน้องที่จบม. 6 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ) หรือเทียบเท่า และปวส.
รายละเอียดหลักสูตร http://science.utcc.ac.th/?page=majors&major=digitalTech

รายละเอียดการสมัครสำหรับวุฒิม.6 หรือเทียบเท่า *ผู้สมัครมีสิทธิ์รับทุนทุกคนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 
2. การสมัคร
    2.1 สมัครด้วยตนเอง : พร้อมยื่นเอกสารการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
   2.2 สมัครทางออนไลน์ : https://goo.gl/9KzcLG ปริ้นท์ใบสมัครส่งมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร ส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
3. นำ Portfolio มาวันสัมภาษณ์ วันที่ 6 ก.ค. 61

รายละเอียดการสมัครสำหรับวุฒิ ปวส. *ผู้สมัครมีสิทธิ์รับทุนทุกคนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 
2. สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร, Portfolio และสอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์รับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61

สอบถามเพิ่มเติม 02-697-6767

www.utcc.ac.th