ม.หอการค้าไทย ผนึกกรมการค้าภายใน เปิดตัวหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลาง


ม.หอการค้าไทย ผนึกกรมการค้าภายใน เปิดตัวหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลาง

    “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง)” หนึ่งในโครงการที่ทางกรม  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบจำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง จาก อ.สามพราน, วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา จาก อ.บางเลน, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา จาก อ.กำแพงแสน

        จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรพอเพียง 49 จาก อ.บ้านแพ้ว และหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จาก อ.กระทุ่มแบน ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่ง คือ ชุมชนอรัญญิก จาก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และตลาดน้ำลาวเวียง จาก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยที่มุ่งหวังให้ทั้ง 7 หมู่บ้านเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป
    รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่าในการยกระดับ “หมู่บ้านทำมาค้าขายเป้าหมาย” เป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ” นั้น  มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริง และรับทราบความต้องการของหมู่บ้านเป้าหมายแต่ละแห่ง จากนั้นจึงได้เสริมพลังให้กับหมู่บ้านเป้าหมายแต่ละแห่งผ่านกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการทำธุรกิจ และถ่ายทอดทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นต่อการนำไปใช้เพื่อดำรงธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

       ขณะเดียวกันก็ได้พาหมู่บ้านเป้าหมายแต่ละแห่งเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยเหลือ/สนับสนุนในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และทำการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการของหมู่บ้านเป้าหมายกับตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ และคนที่อยู่ในหมู่บ้าน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักกับ “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ” แต่ละแห่งอีกด้วย

       ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายในงาน หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง) ทั้ง 7 แห่งจะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์มีด/เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์, ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ เป็นต้น มาวางจำหน่ายในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560
 

แหล่งที่มาของข่าว  http://www.komchadluek.net/news/edu-health/279819