ม.หอการค้าไทย เร่งผลิตบุคลากรคุณภาพ รองรับการท่องเที่ยวบูมสถาบันการศึกษาเร่งผลิตบุคลากร รองรับภาคการท่องเที่ยวไทย ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรคุณภาพ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอีกมาก ที่สำคัญคนทำงานด้านนี้ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง และขาดจิตสำนึกรักประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านนี้ขึ้นรองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ขณะที่ นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า คณะการท่องเที่ยวฯ ที่เปิดสอนจะครอบคลุมการผลิตบุคลากร เน้นการใช้นวัตกรรม สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ 4.0

ขอขอบคุณครอบครัวข่าว  :  ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง   

http://www.krobkruakao.com/economy/46507