ม.หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่ม ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่นนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่นนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และสามารถนำไปต่อยอดกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกันต่อไป
     รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่าการเป็นผู้นำนักศึกษาเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการอบรม ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกไม่ได้ต้องการคนที่เป็นคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความรู้ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถเรียนรู้สถานการณ์โลก รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ บทบาทผู้นำนักศึกษาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะหล่อหลอมทุกท่าน หลังจากที่ก้าวออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วการที่ได้เข้าร่วมโครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่นนี้ จะทำให้ได้รับการบ่มเพาะ มีข้อมูลสถานการณ์คอร์รัปชั่นของโลก ของประเทศ รวมถึงมีวิธีคิดในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นอีกด้วย
     ในยุคนี้นักศึกษาจะต้องรู้บริบทของสังคมว่าสังคมของเรามีปัญหาเรื่องอะไร เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการคอร์รัปชั่น ถ้านักศึกษามีหลักคิด หรือรู้จักสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็จะได้สิ่งเหล่านี้ติดตัวไป บทบาทการเป็นผู้นำนักศึกษาก็จะต้องนำเรื่องการไร้คอร์รัปชั่นนี้ไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัยให้ได้ ผู้นำควรจะชักชวน เชื้อเชิญให้เพื่อนๆนักศึกษาเข้ามาช่วยกันรณรงค์ เห็นความสำคัญ เห็นปัญหาและช่วยกันเดินไปข้างหน้า เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา เพื่อประเทศชาติของเรา และขอให้ทุกคนได้ตระหนักและช่วยกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น รองรองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49193&Key=news2​