สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสัญลักษณ์ข่าวที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน 
1. 
http://www.thaipr.net/education/801851​
2.  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=806637
3. https://www.matichon.co.th/news/644617