ม.หอการค้าแนะSMEsนำไอทียีต่อยอดสินค้าบริการ


หอการค้าแนะผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลยีต่อยอดสินค้า บริการ 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงเกิดนักธุรกิจพันธ์ใหม่

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 - 3 โดยในปี 2541 - 2550 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.9 และในปี 2551 - 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 บ่งชี้ว่าประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงการผลักดันในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 จัดหาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S curve  เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตต่อเนื่อง และเปลี่ยนประเทศไทยให้มีรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เช่นเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ศึกษาองค์ความรู่นำมาพัฒนาสินค้า และบริการ ไปสู่ภาคบริการ การค้า รวมถึงภาคการเกษตร 4.0 โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์  E Comerce  เพื่อลดต้นทุน รวมถึงสร้างโอกาสในการเป็นนักธุรกิจพันธ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แหล่งที่มาของข่าว  : http://money.sanook.com/508677/