ม.หอการค้าไทย ปั้นหลักสูตรระบบราง และวิศวกรยานยนต์รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในช่วงปลายปีทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวหลายด้าน โดยเฉพาะด้านแรงงาน ทั้งนี้ จากแนวโน้มในการพัฒนาประเทศรัฐบาลชุดปัจจุบันได้วางกรอบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางเพื่อขนคนและขนสินค้า ทั้งระบบรางภายในเมือง ระบบรางที่เชื่อมโยงสู่นอกเมืองไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว เมียนมา และจีน เป็นต้น ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางในตำแหน่งวิศวกรจำนวนมาก

นอกจากนี้ ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษายังพบว่า แรงงานวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านระบบรางและธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังขาดแคลนมาก อีกทั้งยังไม่มีหลักสูตรใดๆ ในปัจจุบันที่ผสมผสานความรู้ระหว่างวิศวกรรมระบบรางและการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบรางเลย จึงเป็นแนวคิดให้เปิดสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบรางขึ้นมา และจะเป็นหลักสูตรด้านระบบรางแห่งแรกที่นำเสนอความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองตลาด โดยแผนการเรียนของสาขา แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

 

1. ด้านระบบราง จะได้เรียนความรู้พื้นฐานจัดการระบบราง การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย ไอทีสำหรับธุรกิจระบบรางและการบริหารทรัพยากรกายภาพเป็นต้น

2. ด้านโลจิสติกส์ เรียนรู้ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย เศรษฐศาสตร์ขนส่ง การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

3. ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการธุรกิจ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการตลาดสำหรับทรัพยากร การจัดการอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร กฎหมายการขนส่งและอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมระบบและการบริหารโครงการ เป็นต้น และ

4. ด้านผังเมือง วิศวกรจำเป็นที่จะต้องรู้เพราะการเกิดสถานีใหม่ ๆ สิ่งที่จะได้คือการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องทราบถึงผังเมืองว่าสามารถพัฒนาโครงการใดได้บ้างจึงต้องเรียนรู้ถึงการออกแบบและพัฒนาผังเมือง การวางแผนและขนส่งในเมือง และสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีกสาขาคือ วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยแต่ละปีมีการผลิตรถและชิ้นส่วนเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยจะมีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำยันปลายน้ำ ได้แก่ การตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม เช่น ร้านอะไหล่ อู่ซ่อมและศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมและศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์ ปั๊มน้ำมันและปั๊มก๊าซ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจรถมือสอง ธุรกิจประดับยนต์และเครื่องเสียงรถยนต์

 

หลักสูตรนี้ใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลักร่วมกับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางวิศวกรรมและการตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทโตโยต้าฯ และสถาบันยานยนต์ โดยจะเปิดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว่ : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3890&filename=index​