งาน Symposium เรื่อง “Business Development of SMEs in Mekong Region”ศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) และศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Strategy Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Senshu University ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน Symposium เรื่อง “Business Development of SMEs in Mekong Region” ภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี  ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Mamoru Kobayashi และ Prof. Eiichiro IWAO จาก Senshu University และ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการ SME Center และ ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการ AEC Strategy Center ในการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษา กว่า 100 คน ณ ห้อง CEO MBA 5303 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560