ศิษย์เก่าดีเด่น

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

“จากการได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งนี้ ทำให้ผมพร้อมจะเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ”

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ

“จากประสบการณ์ที่ได้ยินมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน จบแล้วหางานทำได้ง่ายครับ”...

คุณกันตินันท์ รุ่งเรืองโรจน์

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรที่ทันสมัย คณาจารย์มีความเพียบพร้อม มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ”

คุณนภจรส ใจเกษม

“คณะมนุษยศาสตร์ สอนให้ผมรู้จักการใช้หลักภาษาให้ถูกต้อง เช่น การอ่านข่าว และวิธีการพูด การออกเสียงที่ถูกวิธีครับ”

คุณประภาพร  คูรัตนเวช

“ทำอะไรต้องทำจริง รู้จริง เราถึงจะประสบความสำเร็จได้”

คุณกิตติ บุพชัยศรี

“ไม่ว่าคุณจะเรียนมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชน ก็ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จคือสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้”...

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ