ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ส


ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช
คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ช ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและเลือกซื้อสินค้า ฝึกการเจรจาต่อรองราคา ขั้นตอนและเงื่อนไขการชำระเงิน กระบวนการขนส่งสินค้ามายังประเทศไทย โดยเน้นความคล่องในการใช้ภาษา และการเลือกใช้คําศัพท์และสํานวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร
จำนวน 30 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

วัน-เวลาเรียน
19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

สมัครและชำระค่าเรียนภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
*ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลากรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวน*

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. แจ้งชำระเงินที่
http://utcclanguagecenter.com/form1
(แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัคร)
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
(ภายใน 2 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ http://utcclanguagecenter.com/Verify

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Fanpage : ULC Restart
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ 092 – 6605163 (08.00 – 23.00)

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด