โครงการ UTCC Working Papers 

โครงการ UTCC Working Papers

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย โดยการให้ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดสารสนเทศและ/หรือองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในการให้ทุนวิจัยจะมีกระบวนการติดตามงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วต่อสาธารณะ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์งานโดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นกองส่งเสริมงานวิจัย จึงจัดโครงการ “UTCC Working Papers” นี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและประเมินงานวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่ 118/2559 เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศทางการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
  3. คณาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านการวิจัย
  4. เพื่อตรวจสอบและประเมินงานวิจัยที่ได้รับทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่ 118/2559

วัน เวลาและสถานที่การดำเนินโครงการ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-11.00 น.

ณ ห้อง CEO MBA 5502 - 5503 อาคาร  5 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แจ้งความจำนงและสำรองที่

            ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และท่านผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ “UTCC Working Papers”                 การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรอกรายละเอียดในแบบตอบรับด้านล่างนี้               (ถ่ายเอกสารได้) ส่งถึงกองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ อาคาร 21 ชั้น 6 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

%......................................................................................................................................................................................

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “UTCC Working Papers”

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-11.00น.

ณ ห้อง CEO MBA 5502 - 5503 อาคาร 5 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ชื่อ-นามสกุล       ……………………………………….…………...............………………………………………………………

คณะ/หน่วยงาน   ............................................................................. โทรศัพท์....................................................................

E-Mail Address   ………………………………………...............…………..……(แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯทาง email ค่ะ)

 

(กรุณาส่ง กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ อาคาร 21 ชั้น 6)

Training & Seminar

โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ดูรายละเอียด