คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาโทรศัพท์ไร้สายคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง "การประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย โอกาสและทิศทางเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจอนาคต"
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
 ณ ห้อง  23701  อาคาร 23 ชั้น 7

แหล่งที่มารูป https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/43624

Training & Seminar

วันที่ 25 มกราคม 2561

ดูรายละเอียด

โครงการ UTCC working Papers

ดูรายละเอียด