โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ Cook Bookขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี 3-4 (รหัส 57-58) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (COOKBOOK) ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนจากนักธุรกิจมืออาชีพ สัมผัสประสบการณ์จริง ดูงานทุกลุ่มวิชา บันทึกผ่านการอบรมใน Transcript และได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

สมัครอบรม << คลิก

http://utcc2.utcc.ac.th/cookbook/index.php

หรือสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 (ห้องโครงการสหกิจศึกษา)
 02-697-6339, 02-697-6898
 02-692-3053, 02-276-5160
 www.utcc.ac.th/cookbook

Training & Seminar

12-13 พฤษภาคม 2561 นี้

ดูรายละเอียด

เจ้าของ Brand NR Nanofiber Sport

ดูรายละเอียด