ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2018 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

พบกับการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และ Professor Dr.Sung Kyum Cho หัวข้อ "Capturing Public Opinion: Will big data replace the Traditional Survey?”

กำหนดวันสำคัญ

ลงทะเบียนและส่งบทความภายใน 5 พ.ค. 61
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติภายใน 27 เม.ษ. 61
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้าภายใน 5 พ.ค. 61

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 800 บาท
ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน 3,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน 
https://rebrand.ly/utcc2018

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด