ปริญญาตรี

  คณะบริหารธุรกิจ
 
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรใหม่)
ธุรกิจเกม (หลักสูตรใหม่)
การตลาด
การตลาดดิจิตัล
การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ
การตลาดเชิงกลยุทธ์
การตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
การเงินและการธนาคาร
การลงทุนและวาณิชธนกิจ
ฟินเทค
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. เทียบโอน)
   
 
คณะบัญชี
 
บัญชี 4 ปี (ภาคปกติ)
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (เสาร์-อาทิตย์)
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (e-learning)
ปริญญาตรีใบที่สอง (เสาร์ - อาทิตย์)
ปริญญาตรีใบที่สอง (e-learning)
   
 
คณะเศรษฐศาสตร์
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   
 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอาเซียนเพื่อธุรกิจ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษและการแปล
ศิลปะการแสดง
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)
 
หลักสูตรปริญญาใบที่สอง
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาเกาหลี
   
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการธุรกิจอาหาร
วิศวกรรมการเงิน (4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)
เทคโนโลยีดิจิทัล
 
หลักสูตรปวส. เทียบโอน*
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการธุรกิจอาหาร
   
 
คณะนิเทศศาสตร์
 
นิเทศศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
- กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
   
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
 
หลักสูตรปวส. เทียบโอน*
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
   
 
คณะนิติศาสตร์
 
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
   
 
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 
การจัดการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจสายการบิน
การจัดการอีเว้นท์
การท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเรือสำราญ
- กลุ่มวิชาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
   
  วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
ผู้ประกอบการในครอบครัว
ผู้ประกอบการุรกิจสุขภาพและความงาม
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
   
  International College
 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Accountancy
Bachelor of Arts Program

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด