News

   
ขยายเวลารับสมัครทุนรัตนมงคล
05 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงการสอบทุนรัตนมงคล

     ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากเกิดภาวะภัยธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วม นักเรียนจากต่างจังหวัดเดินทางมาลำบากมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยสอบข้อเขียนภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์ในภายบ่าย ตามเวลาเดิม ส่วนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลได้ขยายไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

ฝ่ายเลขานุการ
ทุนรัตนมงคล


เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาปี 1 ทุนกู้ยืม กยศ.หรือ กรอ.
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลด่วน
การเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ขอพบนักกีฬาที่ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ทุนผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
แจ้งปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท
ลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
การทดสอบความรู้พื้นฐาน Microsoft Office
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1