ทุนการศึกษา
   << ดูทุนทั้งหมด>>
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬาทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา 

13 มกราคม 2558 ผู้ชม 8227
ทุนรัตนมงคลทุนรัตนมงคล 
นามทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18 กันยายน 2557 ผู้ชม 45525
รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2556รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจะให้ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 57 สาขาวิชา และวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปี
06 มีนาคม 2556 ผู้ชม 11273
UTCC scholarshipUTCC scholarship 
เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมอบ “ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา” สำหรับปีการศึกษา 2555
03 มิถุนายน 2557 ผู้ชม 49078
ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม 
หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
19 กันยายน 2556 ผู้ชม 20239
ทุน UTCC – Goldทุน UTCC – Gold 
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนทางด้านเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ สําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีรักษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
17 ตุลาคม 2555 ผู้ชม 52144