UTCC Journal : Abstract

โอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อเกิดมีอัฟต้า
บทคัดย่อ 

บทความนี้บรรยายการก่อตั้งและพัฒนาการของอาเซียน ซึ่งเน้นถึงสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย ขณะที่ก่อตั้งอาเซียนและวิวัฒนาการของอาเซียน ตามด้วยความสำเร็จของอาเซียน โดยย้ำถึงความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นเวลาติดต่อกันถึง 2 ทศวรรษอันเป็นผลจากการที่การลงทุนจากต่างประเทศได้หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนแล้วจึงกล่าวถึงแง่ลบเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องความตกต่ำทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ถงสาเหตุอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับการปั่นราคาที่ดิน ความผิดพลาดในการบริหารการธนาคารและสถาบันการเงิน กับกิจการค้าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในประเทศไทยและการเก็งกำไรกับเงินตราของไทย ซึ่งลงเอยด้วยความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย อันเป็นสาเหตุให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและต่อมาก็ในระดับโลก ซึ่งหนทางแก้ไขต้องประสพกับอุปสรรคจากการที่มีการก่อตั้งกลุ่มการค้าต่างๆขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มการค้าเสรีของอเมริกาเหนือก่อนที่จะกล่าวถึงการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเอเซียน ซึ่งมุ่งที่จะดึงดูดการค้าและการลงทุนกลับมายังอาเซียนเท่าที่จะทำได้ โดยวิเคราะห์ให้เห็นด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวถ่วงซึ่งทำให้ความพยายามของเอเซียนเท่าที่จะทำได้ โดยวิเคราะห์ให้เห็นด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวถ่วงซึ่งทำให้ความพยายามของอาเซียนไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยสรุปลงท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่องทางในอนาคตในอาเซียนว่ามิได้เลวร้ายจนถึงกับจะสิ้นหวังเสียที่เดียว เพราะมีสิ่งบ่งชี้หลายประการที่แสดงว่าเศรษฐกิจในอาเซียนกำลังเริ่มกระเตื้องดีขึ้นมาตามลำดับและในที่สุดเศรษฐกิจของอาเซียนก็จะกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่คงจะไม่ถึงขั้นที่จะกลับรุ่งโรจน์ขึ้นมาเหมือนในอดีต โดยผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า อาเซียนมีช่องทางที่จะปรับปรุงตัวเพื่อทำให้เป็นที่น่าสนในสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นได้อย่างไร
 

 คำสำคัญ:

Abstract  

 

This article describes the creation and development of ASEAN, putting the stress on the adverse circumstances under which ASEAN was established and its evolution, followed by the achievements of ASEAN in spite of such hostile environments, underlying here the 2 decades of economic  boom in ASEAN consequential from the influx of foreign investments, then the negative aspect relating to the economic down turn of ASEAN, in which  its underlying causes are briefly analyzed regarding  the manipulation of the land prices, the mismanagement of the banking and real estate businesses in Thailand and the speculation on its currency, which ended up by the financial collapse in Thailand that caused the economic turmoil on the regional and subsequently global levels, whose solution in impeded by the creation of trading blocs, especially of NAFTA, which diverted the international trade and investment flow from ASEAN, before embarking  on the advent of AFTA and how the creation of AFTA purports to salvage the trade and investment flow back to ASEAN and what are the draw-backs of such an endeavor of ASEAN, to finally comment  in conclusion on the current situation  in ASEAN and the perspective of its future development in respect of the possible solution  to the problems of ASEAN, in which the author points out that the situation is not hopeless, as there are many indications  that the economy in ASEAN is improving slowly but gradually and that ASEAN countries will survive this ordeal of the ailing global economy  and could ultimately recover from the on-going economic turbulance without any spectacular rebound  stricto sensu,and finally how ASEAN can improve its attractiveness and be more appealing to foreign investors.


 Keywords:

 

PDF

Postscrip(.ps file)