การสมัครเข้าเรียน


กรอกคำขอสมัครออนไลน์ พร้อม upload เอกสาร

รอติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์

สัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะวิชา

ลงทะเบียนเรียน เมื่อผ่านการอนุมัติ

เข้าเรียนในรายวิชาตามเวลาที่กำหนด

ลือกวิธีการวัดผลได้

เก็บผลเกรด A, B+, B,... เพื่อเก็บหน่วยกิตใน Credit Bank เพื่อเทียบโอนเข้าศึกษาต่อได้ หรือ ผล S/U (ผ่าน/ไม่ผ่าน) และรับใบประกาศนียบัตร

ลือกรายวิชาที่เรียนได้

สามารถเลือกรายวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (เป็นไปตามกำหนดของคณะวิชา)

ลือกวันเวลาที่เรียนได้

เลือกวันเวลาที่เรียน ทั้งวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ (เป็นไปตามกำหนดของคณะวิชา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดระดับการศึกษา) และไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
4. ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เข้าศึกษาแบบบุคคลภายนอกตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

หมายเหตุ เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน


1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ต่อรายวิชา (3 หน่วยกิต) มีอัตรา ดังนี้

  รายวิชาบรรยาย รายวิชาที่มีปฏิบัติการหรือค่าธรรมเนียมพิเศษ*
ระดับปริญญาตรี 7,000 บาท 8,000 บาท
ระดับปริญญาโท 12,000 บาท 17,000 บาท

* ตามที่หลักสูตร หรือคณะวิชาเป็นผู้กำหนด

ติดต่อสอบถาม


ติดต่อมหาวิทยาลัย
126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

02-697-6000