คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผสมผสานไอทีเข้ากับธุรกิจ ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ

เป็นการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ มาวิเคราะห์จัดการเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ ต่อ องค์กรหรือสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ แนวทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวางแผนข้อมูล นักวิจัยการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ เจ้าของกิจการทางด้าน big data เป็นต้น