กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 11 และวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย