มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญดังนี้

  • สอบถามข้อมูลงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.02-697-6876 และ 02-697-6873
  • สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา ติดต่อกองการเงิน ที่ Facebook UTCC : Financial Affairs Office หรือ โทร.02-697-6022 และ 02-697-6025
  • ฝึกซ้อมบัณฑิต/การแต่งกายเข้ารับปริญญา ติดต่อ โทร.02-697-6897 และ 086-909-8887
  • เสื้อครุยวิทยฐานะ/แถบเกียรตินิยม ติดต่อ โทร.02-697-6896
  • หนังสือทำเนียบบัณฑิต ติดต่อ โทร.02-697-6952 หรือ 679-6955
  • ของที่ระลึกบัณฑิต ติดต่อ โทร.02-697-6386

 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศทาง https://www.utcc.ac.th/graduateth
  • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา (มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา)
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)