รายวิชาที่เปิดสอน

ระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพและฐานข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ, การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารสุขภาพ, การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE)

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ

ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพ รายได้ตอบแทนจากการทำงานในระหว่างเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้

ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นนักปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาทพร้อมแจ้งชำระเงินทาง LINE ID: utcccare (ไม่ต้องมี @ นำหน้า)

ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม/แก้ไขรายชื่อ) ตามกำหนดการ

เตรียมเอกสารนำมาในวันที่สัมภาษณ์

เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบจิตวิทยา ตามวัน/เวลากำหนด

กณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสอบ ข้อสอบจิตวิทยา 200 ข้อ ต้องอยู่ในเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ถานที่เรียน

เรียนภาคทฤษฎีและวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ รพ.กรุงเทพ เรียนด้านวิชาการผ่านระบบออนไลน์ e-learning ควบคู่กับการเรียนที่ มกค.

ะยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ได้วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. มีจิตสาธารณะและมีใจรักบริการ
3. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดมีคุณสมบัติไม่ครบ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.ค่าเล่าเรียน

ชั้นปี ค่าใช้จ่าย / เดือน ตลอดหลักสูตร
1 5,000 - 8,500 บาท 252,000 บาท
2 5,000 บาท
3 5,000 บาท

- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากทาง รพ.กรุงเทพ
- จำนวนค่าใช้จ่ายรายเดือนขึ้นอยู่กับรูปแบบการผ่อนค่าเล่าเรียนและรูปแบบการชำระเงิน (กู้ยืม/ผ่อนรายเดือน)
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-697-6766-68 เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ (8.30 – 17.00 น.)
ช่องทางหลัก LINE ID: utcccare (ไม่ต้องมี @ นำหน้า)
ช่องทางสำรอง Inbox Facebook: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC