กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2560
 
** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **
 
คณะ / สาขา วันที่รับสมัคร วันที่สอบสัมภาษณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
CEO MBA [รายละเอียด] ตั้งแต่วันนี้ - 25 พ.ค. 2560 27 พ.ค. 2560
MBA ONLINE    
 - กลุ่มวิชาการตลาด ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 2560 ทางโทรศัพท์
 - กลุ่มวิชาการจัดการ
 - กลุ่มวิชาการเงิน
IE MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์) ตั้งแต่วันนี้ - 25 พ.ค. 2560 27 พ.ค. 2560
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2560
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2560 3 มิ.ย. 2560
9.00 - 12.00 น.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 26 พ.ค. 2560 27 พ.ค. 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ค่ำ) ตั้งแต่วันนี้ - 8 พ.ค. 2560 13 พ.ค. 2560
สอบข้อเขียน 27 พ.ค. 2560
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส.-อา.) - -
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ค่ำ) ตั้งแต่วันนี้ - 25 พ.ค. 2560 27 พ.ค. 2560
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 25 พ.ค. 2560 27 พ.ค. 2560
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ (ส.-อา.) - -
สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ (ส.-อา.) - -
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ตั้งแต่วันนี้ - 18 ส.ค. 2560 19 ส.ค. 2560
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - -
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ค. 2560 15 ก.ค. 2560
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ตั้งแต่วันนี้ - 1 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560
สอบสัมภาษณและข้อเขียน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2560 11 มิ.ย. 2560
 
* ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ-สถานที่-เวลา สอบสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า 1 วัน ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.utcc.ac.th
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 
หลักฐานการสมัคร
 
  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด
  5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด
    (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-697-6881-6, 02-697-6717 และ 02-697-6333
http://gs.utcc.ac.th