กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2560
 
** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **
 
คณะ / สาขา วันที่รับสมัคร วันที่สอบสัมภาษณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
CEO MBA [รายละเอียด] ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2560 1 เม.ย. 2560
CEO MBA ONLINE [รายละเอียด] - -
IE MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2560 1 เม.ย. 2560
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 14 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2560
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 20 เม.ย. 2560 22 เม.ย. 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 2560 6 พ.ค. 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ค่ำ) ตั้งแต่วันนี้ - 14 มี.ค. 2560 25 มี.ค. 2560
สอบข้อเขียน 1 เม.ย. 2560
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส.-อา.) - -
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ค่ำ) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ (ส.-อา.) - -
สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ (ส.-อา.) - -
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ตั้งแต่วันนี้ - 18 ส.ค. 2560 19 ส.ค. 2560
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - -
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ค. 2560 15 ก.ค. 2560
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ตั้งแต่วันนี้ - 1 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560
สอบสัมภาษณและข้อเขียน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันนี้ - 16 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2560
 
* ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ-สถานที่-เวลา สอบสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า 1 วัน ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.utcc.ac.th
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 
หลักฐานการสมัคร
 
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด หรือหนังสือสำคัญจบ
  5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด
    (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-697-6886 , 02-697-6717 และ 02-697-6333
http://gs.utcc.ac.th