MASTER OF SCIENCE IN DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE
Apply Now..

DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (DITM)

องค์กรในปัจจุบันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมดิจิตอล ช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนื่องจากบุคลากรในองค์กรที่อาจยังไม่พร้อมและ/หรือยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับการผสมผสานเข้ามาของนวัตกรรมดิจิตอลนี้ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีนั้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารขององค์กร ให้เข้าใจถึงการจัดการบริหารนวัตกรรมดิจิตอล และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร DITM สร้างนักบริหารสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าใจทั้งนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรแบบผสมผสาน โดยให้ความเข้าใจศาสตร์ทั้งทางด้านการจัดการและทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
คณาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานและประสบความสำเร็จในสายความเชี่ยวชาญตามรายวิชานั้น ๆ
มีความร่วมมือภาคสนามกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Centre of Digital Transformation : CoDX)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนโลก
การจัดการและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคใหม่
การบริหารโครงการยุคดิจิทัลต้องเป็นแบบ Agile
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความลับของธุรกิจยุคดิจิทัล
Data is King: มองความสำคัญของข้อมูลให้เห็นและใช้ให้เป็น
Digital Leadership Mindset

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

ความรู้แบบผสมผสานทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล การวางกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
ความพร้อมในการปรับตัวตั้งรับและรุก เพื่อการบริหารองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากทฤษฎี ที่จะถูกถ่ายทอดโดยตรงจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ และทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการในยุคเปลี่ยนผ่านมาแล้วอย่างดีเยี่ยม
จบปริญญาตรีเรียนเพียงปีครึ่ง ได้ปริญญาโท

CURRICURUM

 • Innovation &Technology

  Digital Technology, Innovation and Agile IT
  Data Science and Data Intelligence

 • Business & Strategy

  Design Thinking and Digital Business and Context Dirver Innovation
  Data Governance and Cyber Risk Management
  Digital Business Strategy

 • Digital Innovation &Technology Management

  Digital/Agile Project Management and Execution
  Digital Culture, Digital Transformation and Change Management
  Seminar in Digital Innovation and Technology Mngt.

 • Elective Topics

  Internet of Things -IoT and Digital Applications
  DevOps and System Integration
  Big Data Analytics and Cloud Computing
  Blockchain
  Artificial Intelligence
  Digital Marketing

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่จะก้าวไปสู่.. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่าง ๆ เช่น ปฏิบัติการ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคล ความปลอดภัย (Chief Executive Officer, Chief Operation Officer, Chief Technology Officer, Chief information Officer, Chief People Office, Chief Security officer)
ผู้ที่จะก้าวไปสู่.. ผู้จัดการ/หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ธุรกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติการ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคคล ความปลอดภัย วิจัยและพัฒนา การตลาด
ผู้ที่จะก้าวไปสู่.. ผู้จัดการ/หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการดิจิทัล (Digital Project Manager)
ผู้ที่จะก้าวไปสู่.. ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัลและออนไลน์ (Digital Marketing Manager)
ผู้ที่จะก้าวไปสู่.. ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่วิชาการข้อมูล (Big Data and Data Analytic Manager)

ใครบ้างที่เคยเรียนกับเรา

Our Amazing Team

ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
MSc. in Digital Innovation and Technology Management (DITM)

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
Director of Centre of Digital Transformation (CoDX)
อดีต กรรมการผู้จัดการ หน่วยงานการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล บริษัทซิสโก้ซิสเต็ม ภูมิภาคอาเซียน CISCO System (ASEAN)

ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.(พิเศษ)ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี

ผู้จัดการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
สายงาน Chief Technology and Engineering Officer
เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
(Thailand IT Architects Association: TITAA)
กรรมการสมาคม Cloud Security Alliance (CSA)

ดร.วารินทร์ แคร่า

Head of Cyber Security Solution Architect,
Nokia (APAC and Japan)

ความคิดเห็นของคนที่เคยเรียนหลักสูตรก่อนหน้านี้

“ความรู้ที่ได้จากหลักสูตร ICTM มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอดแทรกทักษะด้านการตลาด/กลยุทธ์/ประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจชั้นนำ กอปรกับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันที่มาจากหลากหลายอาชีพ.."


พลตรี อารยะ มิ่งภัทรพล [ICTM13]

ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย New Hampshire Insurance / AIG Thailand.
อดีต ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


“ดีใจและคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้ ซึ่งอาจารย์ได้นำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานมาผสมผสานการสอนได้อย่างแนบเนียน ทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และทันสมัย.."


วาทิน วงษ์มณี [ICTM13]

GM IT Services
Cenergy Innovations


“เป็นหลักสูตรที่เปิดโลกทัศน์เปลี่ยนทัศนคติให้เด็ก pure IT อย่างผมได้เรียนรู้ศาสตร์ของ Business ว่า ICT สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน องค์กรที่ทำงาน รวมถึงธุรกิจของเราเองได้อย่างไรให้ตรงเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ.."


พีรเวท ถินขาว [ICTM16]

IT Development Manager
TruePlookpanya, True Corporation


“ตัว ญ เอง ไม่ได้มาทางสาย IT โดยตรง และมีความเข้าใจมาโดยตลอดว่า ICT เป็นงานเฉพาะด้าน แต่เนื่องจากมีความสนใจอยากลองเปิดโลกกว้างให้กับตัวเอง เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน.."


ฐานิตา สวนเจริญ [ICTM17]

เลขานุการ 3
ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


“ส่วนตัวจบบริหารธุรกิจมาก่อน เลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพราะมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์ในด้าน ICT ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.."


นันทน์ธชา ปัญจวุฒิพัฒน์ [ICTM18]

AVP, Transaction Banking Sales
Siam Commercial Bank


“นอกจาก Connection ที่ได้จากรุ่นพี่รุ่นน้องแล้ว หลักสูตรนี้ได้เรียนรู้การทำงานของบริษัทโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้ร่วมกันวางแผนงานธุรกิจ โดยนำความรู้ทุกวิชาที่ได้เรียนมานำมาใช้อย่างมีเหตุและผล.."


อรอุมา ลิ้มเนื้อ [ICTM22]

Senior Marketing Officer, AIS


Contact Us

126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

Hot line: +66(02)697-6881-6
Fax:+66(02)277-1943

Email: [email protected]
Website : http://gs.utcc.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล (คุณโอ๋)
ติดต่อ : (02)697-6885