สมัครเรียน

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท - เอก

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ >>คลิก<<
*กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<
*ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 095-367-5512

หลักสูตร ToPCATS

หลักสูตร TEPCIAN

หลักสูตร AESTHETICS ToPART (ATA)

หลักสูตร EMBRYO Incubation Program

หลักสูตร The ConneXt by UTCC

หลักสูตร TEN X

หลักสูตร TEP-DE

หลักสูตร DIGI-X

Harbour.Space

โครงการปริญญาตรี Harbour.Space@UTCC (หลักสูตรนานาชาติที่เน้นสร้างทักษะสายเทคโนโลยี การประกอบการ และการออกแบบ หนึ่งในหลักสูตร Sandbox ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง อว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Harbour.Space University หลักสูตร 3 ปี เปิดให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และทุนการศึกษาบางส่วน (รอบที่สี่) รวม 50 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภททุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน Upgrading Thailand
  ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่ต้องการประสบการณ์ในการทำงานจริงตั้งแต่วันแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย

  เงื่อนไขทุนการศึกษา
  – ทุนการศึกษา 100%
  – เรียนวันละ 3 ชั่วโมงและทำงานวันละ 4 ชั่วโมงในสายงานของตนกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
  – ทำงานกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปีหลังจบการศึกษาในฐานะพนักงานเต็มตัวโดยมีอัตราเงินเดือนเป็นไปตามท้องตลาด
  – ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (Living Allowance) ตลอดระยะเวลาการศึกษา

   

 2. ทุนการศึกษา Merit Based
  ทุนการศึกษาที่ให้ตามศักยภาพด้านวิชาการและความสามารถของผู้สมัคร ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ผลการเรียน แต่รวมไปถึงความสนใจใคร่รู้ทางด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ตนสมัครอีกด้วย

  เงื่อนไขทุนการศึกษา
  – ทุนการศึกษา 50 – 80%
  – ทำกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในฐานะ Co-Creator เช่น การทำกิจกรรมชมรม การเป็น Teacher Assistance หรือการเป็นดำเนินกิจกรรมในวาระต่าง ๆ
  – เรียนรู้ทักษะในการทำงานในองค์กรและร่วมกับผู้อื่นด้วยการลงมือทำโปรเจกต์จริง
  – มีโอกาสเรียนกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ

   

หมายเหตุ หากนักเรียนจำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (และ/หรือ พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่สมัครในสาขาด้านเทคโนโลยีอย่าง Computer Science, Data Science, และ Cyber Security) ระยะเวลาของทุนการศึกษาจะครอบคลุมการเรียนปรับพื้นฐานเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

หลักสูตรที่เปิดให้ทุนการศึกษา

โครงการปริญญาตรี Harbour.Space@UTCC (หนึ่งในหลักสูตร Sandbox ของกระทรวง อว.) เป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 ปีจบ เปิดให้ทุนการศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้

Bachelor of Business Administration (Major in High-tech Entrepreneurship)
Bachelor of Business Administration (Major in Digital Marketing)
Bachelor of Business Administration (Major in Interaction Design)
Bachelor of Science (Major in Computer Science)
Bachelor of Science (Major in Data Science)
Bachelor of Science (Major in Cyber Security)

 

รูปแบบการเรียนการสอน

เรียน 3 ปีจบ โดยเรียนปีละ 15 รายวิชา
เรียนทีละรายวิชา (โมดูล) วิชาละ 3 สัปดาห์
เรียนวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง
ฝึกทักษะการทำงานกับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทชั้นนำไปพร้อมกับการเรียนตั้งแต่ปี 1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครตัองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีความสามารถโดดเด่นในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอผ่าน Portfolio, Business Idea proposal, ผลงานที่โดดเด่นหรือรางวัลที่เคยได้รับ
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษสามารถยื่นประกอบการพิจารณาได้)
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 https://harbour-space.utcc.ac.th/ และทางอีเมลผู้สมัคร
สอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครสาขา Computer Science, Data Science, Cyber Security เท่านั้น) วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 https://harbour-space.utcc.ac.th/ และทางอีเมลผู้สมัคร
ยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา โดยชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 4,500 บาท วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม  2567 – โอนเงินโดยชำระผ่านลิงค์ที่จะดำเนินการส่งให้ทางอีเมลผู้สมัคร
รายงานตัวยื่นหลักฐานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ และเซ็นสัญญารับทุน วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2567 – แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6 (เวลา 17.00 น.- 19.00 น.)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 19 สิงหาคม 2567 – แคมปัส Harbour.Space@UTCC อาคาร 10 ชั้น 6

 

เอกสารสำหรับประกอบการสมัคร

สำเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน หรือ Transcript (กรณีที่ยังไม่จบม.6 หรือเทียบเท่า สามารถยื่นผลการเรียนจนถึงเทอมล่าสุดได้) จำนวน 1 ฉบับ
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถอัพโหลดในระบบรับสมัคร และสามารถนำมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการสอบได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ โทร. 086-887-8817 หรือ [email protected] Line: @harbourspace

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร https://harbour.space/