สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาและทุนการศึกษา

ขอบคุณโอกาสสำคัญ สำหรับสนับสนุนการศึกษา

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน หรือสนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยท่านสามารถสนับสนุนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

ท่านสามารถสแกน QR Code สนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนต่างๆ ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ระบบจะส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรทันที

หมายเหตุ

  • บริจาคผ่านทาง Application ของทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
  • ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
  • มีหลักฐานการบริจาคออกให้จากธนาคารทันที (e-slip)
  • ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ Website ของกรมสรรพากร

กรณีบริจาคเงินในนามผู้อื่น นิติบุคคล องค์กร/สถาบัน หรืออื่น ๆ กรุณาใช้ช่องทางการโอนเงิน ตามแบบแสดงความจำนงดังนี้

ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาค

กองการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 1 ชั้น 2
เลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
e-Mail : [email protected]