ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ตำแหน่ง : อธิการบดี
 • Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods) University of Northern Colorado, U.S.A.
 • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ-การวางแผนเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหารและการเงิน
 • สต.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย
 • Doctor of Philosophy Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • Master of Science Industrial Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Bachelor of Engineering Industrial Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.หอการค้าไทย

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • M.I.M. (Hotel and Tourism Management), Schiller International University, London, U.K.
 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • D.Tech.Sc. (Postharvest and Food Process Engineering),
  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • M.Sc. (Postharvest Technology),
  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • B.Sc. (Biotechnology), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL),
  Bangkok, Thailand
นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย

นายปรเมศ ส่งแสงเติม

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • M.Sc. (Electrical Engineering in Communications) Northeastern University, U.S.A.
 • B.Sc. (Electrical Engineering) Northeastern University, U.S.A.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia.
 • MA (International Communication), Macquarie University, Australia.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ออาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
 • Ph.D. in Journalism & Mass Communication, The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A
 • Master of Science in Journalism, West Virginia University, U.S.A
 • Bachelor of Science in Public Relations, minors in Journalism and Marketing, Indiana State University, USA
อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • D.B.A. (Management) Nova Southeastern University, Florida, USA
 • M.B.A. (Management Information System) Nova Southeastern University, Florida, USA
 • B.B.A. (Marketing) Florida Metropolitan University, Florida, USA
อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ม.หอการค้าไทย

อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
 • บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 101 (สจว.101)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงระดับนโยบาย รุ่นที่ 6 (สจว.นบ.6)
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 (สสสส.2) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 5
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า
อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
 • Ph.D. (Accounting and Finance) King’s College London, UK
 • บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Juridical Science, S.J.D.) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,
  Indiana University, U.S.A
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws, LL.M.) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,
  University of Washington, U.S.A
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
 • Ph.D. (Hospitality and Food Management) University of Surrey, UK
 • MMH (Management in Hospitality Business) Cornell University, US
 • B.B.A. (International Business Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Ph.D. (Computer Science), Southern Methodist University, USA
 • M.I.T. (Computer Animation) ,Southern Methodist University, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
 • ศศ.ม. เกาหลีศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วชิร คูณทวีเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิร คูณทวีเทพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
 • ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์การเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • Ph.D. in Development Administration (International Program), National Institute of Development Administration (NIDA) Thailand
 • MBA, Finance, University of Portland, USA
 • BBA, Marketing, Assumption University, Thailand
นายปรีดา โพธิ์ทอง

นายปรีดา โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : Executive Assistant
 • ปริญญาโท :เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย