ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ตำแหน่ง : อธิการบดี
 • Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods) University of Northern Colorado, U.S.A.
 • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ-การวางแผนเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รักษาการรองอธิการบดีอาวุโสบริหาร ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร
 • สต.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.หอการค้าไทย

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • M.I.M. (Hotel and Tourism Management), Schiller International University, London, U.K.
 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย

นายปรเมศ ส่งแสงเติม

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • M.Sc. (Electrical Engineering in Communications) Northeastern University, U.S.A.
 • B.Sc. (Electrical Engineering) Northeastern University, U.S.A.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • Doctor of Philosophy Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • Master of Science Industrial Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Bachelor of Engineering Industrial Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
 • Ph.D. (Communication Studies) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master Degree of Arts (สื่อสารการตลาด) (IMC) Emerson college,U.S.A
 • วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia.
 • MA (International Communication), Macquarie University, Australia.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล

อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 101 (สจว.101)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงระดับนโยบาย รุ่นที่ 6 (สจว.นบ.6)
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 (สสสส.2) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 5
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า
ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.หอการค้าไทย

ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • Ph.D. (Accounting and Finance) King’s College London, UK
 • บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Ph.D. (Library and Information Studies), University of Wisconsin-Madison , USA.
 • MS-C&I (Library and Information Technology) University of Wisconsin, Whitewater, USA.
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา อินเด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา อินเด

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ม.หอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์

ตำแหน่ง : รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
 • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • D.Tech.Sc. (Postharvest and Food Process Engineering),
  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • M.Sc. (Postharvest Technology),
  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • B.Sc. (Biotechnology), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL),
  Bangkok, Thailand
ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

ดร.เอกธิป สุขวารี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย

ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
 • Ph.D. in Mass Communication, The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A
 • Master of Science in Journalism, West Virginia University, U.S.A
 • Bachelor of Science in Public Relations, minors in Journalism and Marketing,
  Indiana State University, U.S.A
ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย

ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Juridical Science, S.J.D.) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,
  Indiana University, U.S.A
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws, LL.M.) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,
  University of Washington, U.S.A
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย

อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. ( บัญชีต้นทุน ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย

รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
 • Ph.D. (Chinese Philology: Chinese Lexical History), Zhejiang University, P.R. China
 • M.A. (Chinese Philology: Modern Chinese Grammar), Zhejiang University, P.R. China
 • ศศ.บ. (ภาษาจีน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Certificate in Modern Chinese, Peking University, P.R. China
อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
 • Ph.D. in Development Administration (International Program), National Institute of Development Administration (NIDA) Thailand
 • MBA, Finance, University of Portland, USA
 • BBA, Marketing, Assumption University, Thailand
ผศ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
 • PhD in Organization and Management, Imperial College London, UK
 • MSc. in Management, Lancaster University, UK
 • BA in Chinese and English (First-Class Honor), Faculty of Arts, Chulalongkorn University
อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
 • บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Certificate of Visiting Scholar in Accounting, Washington State University, USA
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย