ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์หลัก (Main Logo) สำหรับงานและเอกสารทางการ

Logo_Official

ตราสัญลักษณ์รอง (Sub Logo) สำหรับกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์

Logo_Submain1

ตราสัญลักษณ์รองแนวตั้ง (ทางเลือก)

Logo_Submain2

ตราสัญลักษณ์หลักร่วมกับตราสัญลักษณ์รองแนวนอน (ทางเลือก)

Logo_Vertical

ตราสัญลักษณ์หลักร่วมกับตราสัญลักษณ์รองแนวตั้ง (ทางเลือก)

Logo-Horizontal

ฟอนต์ Superstore สำหรับใช้งานออกแบบสื่อของมหาวิทยาลัย