กรรมการสภา

นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
นายสนั่น อังอุบลกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัฐ ทองแตง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายอัฐ ทองแตง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อรสา ภาววิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อรสา  ภาววิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วิจัย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิจัย ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทัศน์ วีสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.สุทัศน์  วีสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย