กรรมการสภา

นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
นายสนั่น อังอุบลกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัฐ ทองแตง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายอัฐ ทองแตง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อรสา ภาววิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อรสา  ภาววิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วิจัย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิจัย ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทัศน์ วีสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.สุทัศน์  วีสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายกลินท์ สารสิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายกลินท์  สารสิน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายเกริกไกร จีระแพทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

Mr.Harald Link ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายฮาราลด์ ลิงค์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย