กรรมการสภา

ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.สมภพ อมาตยกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.สมภพ อมาตยกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.สวราช สัจจมาร์ค ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.สวราช สัจจมาร์ค

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายฉัตรชัย บุญรัตน์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย
นายกลินท์ สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายเกริกไกร จีระแพทย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

Mr.Harald Link กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Mr.Harald Link

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง (อาจารย์ประจำ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง (อาจารย์ประจำ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย