กรรมการสภา

ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.สมภพ อมาตยกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.สมภพ อมาตยกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.สวราช สัจจมาร์ค ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.สวราช สัจจมาร์ค

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย

นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย
นายกลินท์ สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายเกริกไกร จีระแพทย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (อาจารย์ประจำ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (อาจารย์ประจำ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (อธิการบดี)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย