ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน ( UTCC is Top University in Trade & Services in ASEAN )

เป้าหมาย :

1. มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (Business Sustainability with Customer Oriented)
2. มหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม (Key Contributor of Economic Reform with Innovation)
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการค้าและ
อุตสาหกรรมบริการในระดับสากล (Recognition by Quality)

นโยบาย :

Tertiary Education มีความเป็นเลิศในการศึกษาด้านธุรกิจ โดดเด่นในการสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ด้านการค้าและอุตสาหกรรมบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค

New Economy มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

Academic Services ให้บริการทางวิชาการในศาสตร์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย
Outreach
มุ่งขยายความร่วมมือกับ ศิษย์เก่า องค์กรทั้งระดับภูมิภาค ระดับโลก และ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมกับทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคม