ข้อมูลสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน

8 Steps การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ UTCC ม.หอการค้าไทย

หลักฐานการรับสมัครนักศึกษาใหม่

#เด็กหัวการค้า ม.หอการค้าไทย
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.1:4 ใบ รบ.) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย (1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ทุนการศึกษา

ทุนคนดี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่บำเพ็ญประโยชน์
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
2. ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
3. ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
2. มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ

เงื่อนไขการรับทนการศึกษา
1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ
5. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ
6. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
7. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
4. สำเนาใบรบ. หรือใบเกรดแสดงผลการเรียน
5. แฟ้มสะสมผลงานให้นำมาวันสอบปฏิบัติ
6. ค่าสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน โปรดติดต่อ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 02-697-6941

ทุนทายาทเกษตรกร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา (อาทิ สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน ,การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก., ภาพถ่ายแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม)
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนทายาทธุรกิจ SME

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs บิดา/มารดา
2. ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
3. ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการและ/หรือมีบุคคลรับรองการประกอบธุรกิจ
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
7. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนผู้นำนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อมีส่วนในการพัฒนากีฬาชาติ โดยมอบทุนการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (100%) และทุนการศึกษาและครึ่งหนึ่ง 50% ผ่านชนิดกีฬาที่เป็นสากล จำนวน 11 ประเภท ดังนี้ 1.eSports 2.เปตอง 3.แบดมินตัน 4.เทนนิส 5.บาสเกตบอล(ชาย) 6.ฟุตซอล(ชาย) 7.เพาะกาย 8.ยูโดและยูยิตสู 9.เทเบิลเทนนิส 10.เชียร์ลีดเดอร์ 11.บาสเกตบอล 3X3 12.ชนิดอื่นๆที่เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  – เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
 5. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2545)
 6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก


คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ/หรือ ได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 สำหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  – เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา
 4. ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2542)
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้างล่างนี้

ทุนรัตนมงคล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษาที่จะได้รับ

 1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
 2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด
  (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรก หากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคะแนน เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
 4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่น ๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย เคารพต่อคณาจารย์ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขการรับทุนรัตนมงคล ดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระเงินประกันทุนการศึกษา หากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาลาออกหรือไม่ได้เข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินประกันทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 1. หลักสูตรภาษาไทย 4,200 บาท (ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท)
  ค่าประกันรับทุน 10,000 บาท (จะได้รับคืนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2567)
 2. หลักสูตรนานาชาติ 13,600 บาท
 3. ค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภาคฤดูร้อน (เทอมซัมเมอร์)
 4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 700 บาท (เฉพาะแรกเข้า) ปีการศึกษาที่ 2-4 ชำระค่าธรรมเนียมปีละ 200บาท (ประกันอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. คุณสมบัติ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2567
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้มีคะแนนการสอบเทียบวุฒิ General Educational Development (GED)
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรีต่างสถาบัน) ระดับชั้นปีที่ 1-4
 1. ผู้สมัครสอบทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมGPAX ณ วันที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50ขึ้นไป โดยในวันที่สมัครสอบทุนการศึกษาสามารถใช้เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX จำนวน 4-5 ภาคเรียนสมัครสอบทุนการศึกษาได้

ช่องทางการสมัครสอบทุนการศึกษา

ผู้สมัครเลือกทางสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

ช่องทางที่ 1 สมัครสอบทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยแจ้งความประสงค์

ทาง LINE OA @utcccare โดยผู้สมัครจะได้รับรายละเอียด 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ U-Next
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบทุนการศึกษา –
  ผ่านช่องทางของธนาคารเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทาง LINE OA @utcccare

ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย
อาคารสัญลักษณ์ อาคาร 24 ชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  (โปรดเผื่อเวลาดำเนินการล่วงหน้า 1 ชม.ก่อนเวลาปิดทำการ)

วิธีการสมัครสอบทุนการศึกษา

 1. ผู้สมัครเลือกคณะสาขาที่ต้องการสมัครสอบทุน 1 คณะสาขาเท่านั้น*
 2. ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ใช้ภาพสแกนหรือภาพถ่ายแทนได้
– ใบสมัครสอบทุนการศึกษา (กรอกผ่านระบบ)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 4-5 ภาคเรียน

 1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นำเอกสารมาในวันที่สัมภาษณ์ โดยปริ้นเป็นเอกสาร
  ขนาด A4 พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

– ใบสมัครสอบทุนการศึกษา

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 4-5 ภาคเรียน

– รูปติดบัตร ขนาด 1-2” จำนวน 1 ใบ

– แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่จำกัดจำนวนหน้า
(แฟ้มสะสมผลงานจะได้รับคืนเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น)

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รอบที่ 1 ผู้สมัครภายใน 15 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 2 ผู้สมัครภายใน 15 ธันวาคม 2566
17 พฤศจิกายน 2566
17 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2566
ประกาศผลสอบ 27 ธันวาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบพร้อมชำระเงินผ่านธนาคาร
หรือขอสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาผ่านระบบ
10 มกราคม 2567
เซ็นสัญญาทุนและส่งเอกสาร (รอกำหนด)

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การงดเปลี่ยนแปลงคณะวิชาในภายหลัง

ทุน ปวส.100%

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
2. มีผลการเรียน 3 ภาคเรียน ในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 3  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 2 ภาคเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียน หรือเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ในวันทำสัญญารับทุน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน ปวส.100%

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี
2. นักศึกษาที่ได้รับทุน ปวส.100%  มีสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์การเรียน Digital Hybrid Learning System (iPad) ของมหาวิทยาลัยฯ  ในราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ  200  บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 1,200  บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  (แรกเข้า)  500  บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)  500  บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,000 บาท)
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ภาคการศึกษาละ  600  บาท
(นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  3,000 บาท)
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาละ  1,200  บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
ค่าประกันการรับทุนการศึกษา (ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง)  10,000  บาท
* มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายในปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2567

วิธีการสมัคร
คลิกดูรายละเอียด

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
คลิกดูรายละเอียด

ทุนหัวการค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ยื่นสมัครขอทุน : ระหว่าง 1 มิถุนายน 63 ถึง 15 สิงหาคม 63
ประกาศผล : ระหว่าง 1 มิถุนายน 63 ถึง 15 สิงหาคม 63

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุน UTCC Gold

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี)

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 40% ของค่าเทอมอัตราเหมาจ่าย

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุน UTCC Silver

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 25% ของค่าเทอมอัตราเหมาจ่าย

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β - Young Entrepreneur)

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป เป็นหลักสูตรที่ปรับเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็น “ผู้ประกอบการ” ในตัวบัณฑิต โดย เน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องผ่านการเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
4. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องได้รับการคัดเลือกและผ่านเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการรับทุน และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯและผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
5. ต้องเข้าร่วมการกิจกรรมตามกำหนด
6. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
7. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก และตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2. หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
3. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
4. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
6. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี

หมายเหตุ : ผู้รับทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur)
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ตลอด
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า) 500 บาท
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 600 บาท
(นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3,000 บาท)
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
ค่าประกันการรับทุนการศึกษา (ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง) 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 10 (71002) เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามเพิ่มเติม โทร.026976766 – 7

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน βeta - Young Entrepreneur Plus

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ลนิธิสิริวัฒนภักดี สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี ผู้ทีมีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ มุ่งมั่นฝึกฝนกิจกรรมตามเงื่อนไขด้วยความอดทน และตั้งใจจริง

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน β – Young Entrepreneur Plus
1. ต้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 1 (เท่านั้น)
2. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
3. ต้องผ่านกิจกรรมบังคับเทอมที่ผ่านมาทั้งของวิทยาลัยผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยฯ ตามกำหนด
4. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านทุกวิชา
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอดทน

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เป็นระยะเวลาสนับสนุนทุน 12 เดือน รับทุน 6,000 บาท/เดือนๆ ละ 6,000 บาท (หกพันบาทต่อเดือน) ตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการรับทุน

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องได้รับการผ่านคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุน Beta Young Plus ที่มหาวิทยาลัยฯ และผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในเทอมที่ผ่านมา 2.50
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุน /หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
4. ต้องเข้าร่วมภาคปฏิบัติการจัดทำธุรกิจ จำนวน 2 โครงการ (บังคับ)
4.1 โครงการธุรกิจตั้งต้น สำหรับนักศึกษาทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur) ชั้นปีที่ 2
4.2 โครงการธุรกิจจำลอง UTCC Beta Dummy Company สำหรับนักศึกษาทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur) ชั้นปีที่ 3

หลักฐานการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาแสดงผลการเรียนที่ผ่านมา จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจให้นำมายื่นพร้อมใบสมัคร

ใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 10 (71002) เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามเพิ่มเติม โทร.026976766 – 7

การแต่งกาย

การเดินทางและที่พัก

วิธีการเดินทาง ม.หอการค้าไทย
หอพัก ม.หอการค้าไทย

ข่าวสารและกิจกรรม