วิจัยและบริการธุรกิจ

ศูนย์วิจัย

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการณ์

บริการ

 1. รับบริการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแก่หน่วยงานเอกชน
 2. รับทำวิจัยของหน่วยงานราชการและสถาบันเอกชน
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
  • จัดทำดัชนีสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
  • จัดทำดัชนีชี้นำอุตสาหกรรม การค้า บริการ และการเกษตร
  • จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญในระดับภาค และระดับจังหวัด
  • วิเคราะห์และเผยแพร่ภาวะเศรษฐกิจรายภาคและรายจังหวัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านโลจิสติกส์ และในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มากมายทั้งด้านโลจิสติกส์ และศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย

The Research Institute for Policy Evaluation and Design (RIPED) aims to be the leading interdisciplinary research institute in South East Asia. Our immediate priorities are to build research capacity and enhance research reputation by publishing in high quality, peer-reviewed journals. Our long-term objective is to maximize our impact on public policies through independent and impartial policy evaluation analysis and rigorous policy designs.

ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

AEC Strategy Center

The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) and the Thai Chamber of Commerce established the AEC Strategy Center to deal with the vast amount of business information that comes with establishing AEC. More importantly, to act as a consultant to entrepreneurs and business professionals to get up-to-date information in order to be competitive and an active member of the ASEAN Community.

Research includes:

 • Analyzing resources of law, economics, business, and investment in ASEAN countries
 • Collecting secondary data, books, and academic research
 • Analyzing legal complications, commercial regulations, and investment law in ASEN countries
 • Conducting in-depth research for capital investment in ASEAN countries
 • Carrying out pilot projects in Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam
ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

South-East Asia and Latin-America Trade Center

SEA-LAC Trade Center Services:

 1. Research Service: Provide insightful analysis, creative strategies and best solutions of trade and investment between LAC and SEA. Core research services include:
  Trade and Investment Statistics, Trade Performance Analysis, New Market Exploration, Export/ Import, Trade Trends, Tariff Barriers, and Rules of Origin
 2. Trade and Investment Facilitation: Facilitate your business to improve trade and investment initiatives, govern the movement of goods across borders in order to reduce associated cost burdens and maximize efficiency while preserving legitimate regulatory objectives. Services include: Trade Negotiation, Trade Collaboration, Professional Networking, Business Matching
 3. Knowledge Exchange Center: Promote trade and investment by enhancing the knowledge through private- public sectors, academia, and business communities. Services include: Seminar and Workshop, Trade and Investment Training and Language Training
 4. International Trade and Investment Fora: Provide the unique fora for cross-regional business networking, partnership building and dialogue among the business communities, governments and academia on how to create the growth in the two regions and meet the challenges of globalization.
ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Circular Economy Academy for Entrepreneurs & Consumers) หรือ CE Academy ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าไทย กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีปณิธานเพื่อยืนหยัด สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยะยาว

ไปเว็บไซต์สถาบัน

ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน

จัดตั้งขึ้นโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความร่วมมือด้านการศึกษา และวิจัยในสาขาสื่อสารมวลชนของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้ศูนย์เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เท่าทันต่อกระแสการพัฒนาของโลก

ศูนย์ SME

ศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) ให้บริการการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษา อบรม และพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจ SMEs ทางด้านการตลาด การบริหารองค์กร การหาแหล่งเงินทุน การสร้างนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs อาทิ จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน บริการวิชาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ไทยและต่างประเทศ

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยได้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศอย่างถ่องแท้

ภารกิจหลัก

 • เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดและทันสมัยเกียวกับกฏเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ขององค์การ การค้าโลก อาทิเช่น GATT และ WTO
 • เขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 • ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ แก่หน่วยงานภาครัฐ
ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์การค้า

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ริเริ่มวางแนวทางและก่อตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์การค้า” ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการในเชิงรุก โดยประสานร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล และด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย และต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่มีและเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับวางแนวทางยุทธศาสตร์การค้าในเชิงรุกได้อย่างพอเหมาะ

ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center)

The Innovation Driven Entrepreneurship Center (IDE), by the University of Thai Chamber of Commerce targets to create new entrepreneurs with exponential growth in global scale. IDE Center officially partnered with MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT REAP), authorized by Massachusetts Institutes of Technology (MIT), United States of America. The joint project has been specially developing entrepreneurs in nationwide and filter through innovation-driven entrepreneurship. The IDE Center is established to achieve in creating ecosystem amongst entrepreneurs that drives by innovations as we called “IDE Ecosystem”. The core mechanism consists of 5 partners including educational sector, public sector, private sectors, entrepreneurs cluster, corporate enterprises and financial institutes. Altogether, ecosystem will be wheeled up as potential key driver of Thailand’s economics.

ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

ศูนย์บริการวิชาการ

โดยถือกำเนิดขึ้นจากการประเมินจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ว่า มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี ในขณะเดียวกันหอการค้าซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจภาคต่างๆ ก็สามารถให้ความรู้ในแง่การปฏิบัติจริงและประสบการณ์ได้ โดยจัดการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เช่น การอบรมให้แก่ธนาคารออมสิน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ

ไปเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

บริการธุรกิจ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

การสำรวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคร่วมกับการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการวดัการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคของภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นสำคัญ

ไปเว็บไซต์
eTouch วิจัยและบริการธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

e-Touch

eTouch เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com มีพันธกิจในการช่วยผู้ประกอบการ ในประเทศไทยทำธุรกิจส่งออกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Alibaba.com และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไปเว็บไซต์
IDE = Innovation-Driven Entrepreneurship

IDE

Innovation-Driven Entrepreneurship, and it is very different from the entrepreneurship and start-ups which are normally found in Thailand and Southeast Asia.

อบรมและสัมมนาองค์กรภายนอก

รายงานเศรษฐกิจ ธุรกิจ และวารสารวิชาการ