หลักสูตรปริญญาตรี

ฟิลเตอร์

เลือกคณะที่สนใจ

เลือกเวลาเรียน

วุฒิการศึกษาที่ผ่านมา

กองทุนกู้ยืม

ดาวน์โหลด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

เป็นการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ มาวิเคราะห์จัดการเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ ต่อ องค์กรหรือสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ แนวทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวางแผนข้อมูล นักวิจัยการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ เจ้าของกิจการทางด้าน big data เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเริ่มธุรกิจดิจิทัล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้กับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การคิดเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ตและโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• ได้เริ่มเรียนวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ตั้งแต่เทอมต้น ชั้นปีที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เรียนรู้แนวคดิการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด วิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจน การดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อก้าวสู่เส้นทาง นักการตลาดขององค์กรชั้นนา และได้ เปิด Track ใหม่ล่าสุด ประกอบดว้ย การตลาดเชิงกลยุทธ์ การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ การตลาดอีเว้นท์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิตัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดดิจิตัล

กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ทันยุคทันสมัยกับการตลาด 4.0 และเศรษฐกิจ 4.0

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ

กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการวางแผน ความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติการรณรงค์ทางการตลาด (Marketing Campaigns) ผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์

กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในยุคเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ (Disruptive Marketing Strategy)ที่มีการจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่

กลุ่มวิชาการตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานกับองค์กรค้าปลีกที่มีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่รวมทั้งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกของตนเอง ทั้งในรูปแบบการเปิดร้านและการค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้าน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษาความสำคัญของตลาดการค้าโลก การจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกฎหมายและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อพร้อมเข้าสู่วงการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน

ศึกษาหลักการบริหารการเงิน การจัดการสภาพคล่อง หลักการลงทุน ตลอดจนนโยบายด้านการเงิน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพ ล่าสุดสาขาการเงินเปิดTrack การเรียนที่เน้นด้านFintech เพื่อตอบรับกับโลกดิจิทัลธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงินและการธนาคาร

ในด้านการธนาคารสามารถทำงานในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ธุรกิจและโครงการ รวมถึงการจัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ สายบริหารเงินทั้งสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเป็นดีลเลอร์และเทรดเดอร์ บริการลูกค้าด้านเงินฝาก หน่วยลงทุน และประกันภัย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการลงทุนและวาณิชธนกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการลงทุนและวาณิชธนกิจ

เนื่องจากการประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องติดต่อและให้คำ แนะนำ การลงทุนแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดจึงเป็นวิชาชีพที่บุคลากรจำ เป็นต้องสอบผ่านใบอนุญาต และเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เข้าร่วมการอบรมและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึง การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้ ก็จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

คณะบริหารธุรกิจ สาขาฟินเทค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาฟินเทค

การนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ มาใช้กับธุรกิจด้านการเงินหรือบริการด้านการเงินเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงบริการทางการเงินหรือตลาดทุนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เช่น การเป็น Digital Banking และองค์กรธุรกิจสามารถปรับใช้เทคโนโลยีการเงินให้เข้ากับ business model ของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้ศาสตร์ในการวางแผนกำลังคน การคัดสรรคนที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมประเมินผล จ่ายค่าตอบแทน และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเพื่อก้าว สู่การเป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ

เรียนรู้ศาสตร์แห่งการจัดการ การบริหารองค์การ การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ การบริหารโครงการ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารจัดการของผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้บริหารในอนาคตหรือผู้ต้องการมีกิจการธุรกิจเป็นของตนเอง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้การพัฒนาแผนและการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดการองค์การให้มีสมรรถนะสูง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

เรียนรู้การจัดการองค์กรยุคใหม่ และการจัดการธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติทางด้านการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเพื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการเพื่อนวัตกรรม

เรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรู้การวิเคราะห์ทางธุรกิจ โดยการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโฮมเพจ หรือระบบฐานข้อมูลของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ด้วย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ศึกษาระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า และทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค ตามความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสาขาที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาด

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติได้ทุกสาขา เป็นการเรียนรู้วิชาสำคัญ ๆ ของแต่ละสาขา หลังจากศึกษาจบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคพิเศษ (ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาคพิเศษ (ภาคค่ำ)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติได้ทุกสาขา เป็นการเรียนรู้วิชาสำคัญ ๆ ของแต่ละสาขา หลังจากศึกษาจบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชี 4 ปี

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชี 2 ปี

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

หลักสูตรภาคพิเศษ (อีเลิร์นนิ่ง)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 + 1 (5 ปีได้ปริญญาตรีและโท)

ก้าวแรกอย่างมั่นใจ ก้าวต่อไปมั่นใจยิ่งกว่า กับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ของคณะบัญชี โดยการพัฒนาหลักสูตร 4 + 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาตรีและปริญญาโททางการบัญชี โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 5 ปี

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศึกษายุทธศาสตร์ ทางด้านการเงินและธนาคาร (Financial and Banking Strategy) โดยคำนึงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เพื่อประสิทธิภาพ ในการวางแผนและคาดการณ์ถึงผลกระทบอันซับ ซ้อนของระบบการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นักยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (Business Strategist) จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่แท้จริง ของการวางตำแหน่งธุรกิจ (Business Positioning) ในโครงสร้างของเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business Vision) ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาในสาขาวิชานี้

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นักยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Strategist) ไม่เพียงแต่บริหารการนำเข้าส่งออก และลูกค้าต่างประเทศเท่านั้น แต่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ และความผันผวนของโลกาภิวัตน์เชิงพลวัตร (Dynamic Globalization) เพื่อที่จะหยั่งรู้อนาคตของตลาดโลกศักยภาพนี้แตกต่างกับ CEO ทั่ว ๆ ไปในเชิงวิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในทุก ๆ ทักษะ ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างหลากหลายเมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีทั้ง ในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกงาน ในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาจีน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาอังกฤษและการแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในหลากหลายแง่มุม และครอบ คลุมทุกทักษะทั้งฟังพูด อ่าน เขียน และแปลและสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพในข่ายงาน หรือองค์กรที่ต้อง ใช้ภาษาข้ามวัฒนธรรมในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแปลที่นักศึกษาได้ผ่านการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ครอบคลุมทุกด้าน

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาศิลปะการแสดง

ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาเกาหลี

สอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและความชำนาญการ ใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน และในงานธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเกาหลี อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ทั้งนอกห้องเรียนและแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สาขาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2 เรียนที่ไทย 2 ปี และจีน 2 ปี รับปริญญา 2 ใบ)

เรียนที่ม.หอการค้าไทย 2 ปี และเรียนที่ Nanjing Normal University ประเทศจีน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา (double degree)
หลักสูตรฯมีความล้ำสมัย ครอบคลุมตลาดงานด้านภาษาจีนในประเทศไทยและจีน รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียน เหนือกว่าด้วยเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(WIL)และระบบการเรียนแบบ Digital Hybrid พร้อมสร้างผู้ประกอบการตัวจริง คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม หลักสูตรฯมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป โดยคณาจารย์มืออาชีพชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ และอาจารย์ประจำชาวจีน

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาสหวิทยาการ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

สาขาสหวิทยาการ

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดหลักสูตร “สาขาวิชาสหวิทยาการ” (Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies) ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ เช่น
1.ผู้ประกอบการ
2.นักพัฒนาธุรกิจ
3.นักวิจัยและพัฒนาสังคม
4.ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวและบริการ
5.พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานบริการ
6.พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุงศึกษาเจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อพร้อมเป็นนักคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ในองค์กรชั้นนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาเจาะลึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย การพัฒนา และบริหารเว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสถาปนิกข้อมูลสารสนเทศในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ ตอบสนองธุรกิจสื่อสาร Interactive เพื่อพร้อมเป็น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรชั้นนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP) เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร อันเป็นที่ต้องการของธุรกิจทางด้านการผลิตอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

เน้นให้นักศึกษามีความรู้เชี่ยวชาญ และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงระบบโลจิสติกส์ และการตลาดสินค้าอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

ลักษณะเด่นของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น หลักสูตรที่ทันสมัยเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมการ ออกแบบ (User Experience และ User Interface) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชั่น) และการตลาดดิจิทัล ฝึกงานกับริษัทด้านดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีของการ ประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่เน้นนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พัฒนาผลงานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบธุรกิจด้าน ดิจิทัลที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคตหรือท างานในหน่วยงานของภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยข้องกับดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขานวัตกรรมอาหาร

นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้พด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมการเงิน (4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)

ศึกษาความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาด โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน พร้อมเข้าสู่สายอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานและธุรกิจการเงินเป็นอย่างยิ่ง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิทยาศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิทยาศาสตร์)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ และการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นสหวิทยาการ เป็นการผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ มาใช้ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์รการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์รการตลาดดิจิทัล

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ วางแผนการสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดและผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิค วางแผนการซื้อสื่อดิจิทัล เน้นทั้งปฎิบัติและทฤษฎี เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักสื่อสารการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ และนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด และนักสื่อสารการตลาดดิจิทัลอิสระ

คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล

ออกแบบเนื้อหาในรูปแบบและผลิตสื่อสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ไลฟ์สด สร้างสรรค์รูปแบบและประเภทรายการ ออนแอร์ทางทีวีดิจิทัล วิทยุ Podcast โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานสื่อ สำนักข่าว หรืองานอิสระ เช่น YouTuber, Blogger, Influencer เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล

สร้างสรรค์พล็อตเรื่องและบทภาพยนตร์ เรียนรู้อุปกรณ์การถ่ายทำ Digital Film ได้แก่ กล้อง แสง สี เสียง ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้ผลิตภาพยนตร์จริงระหว่างเรียน ฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำ ทำภาพยนตร์ได้ทั้งรูปแบบหนังสั้น และหนังใหญ่ สามารถประกอบอาชีพได้แก่ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ เป็นต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการออกแบบ วางแผน และวิเคราะห์ทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผนจัดหา ความต้องการสินค้าของลูกค้า การวางแผนการผลิต การลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเป็น Smart Logistics ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรม การออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การควบคุมระบบ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในศาสตร์ทางด้าน FinTech (Financial Technology) และความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการ เข้าสู่วงการ Startup ได้ทันที

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

วิกฤตพลังงานนับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงานของประเทศอยู่ในระดับต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ศึกษาการวางแผน และออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก การผลิตและการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบไฟฟ้า ในอาคารสถานที่ เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำได้แก่ การตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ระบบการเงินในธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม เช่น ร้านอะไหล่ อู่ซ่อมและ ศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมและศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจรถมือสอง ธุรกิจ ประดับยนต์และเครื่องเสียงรถยนต์ จนถึงธุรกิจปลายน้ำเช่น การรีไซเคิลรถยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

วิศวกรด้านระบบรางกำลังขาดแคลนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีความรู้ด้านระบบรางคู่กับความรู้ด้านธุรกิจในพื้นที่รอบๆ สถานี หลักสูตรนี้บูรณาการความรู้ระบบขนส่งทางราง การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางระบบรางของประเทศ นอกจากเน้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมการขนระบบราง เช่น การออกแบบระบบขนส่ง การวางแผนเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว ยังเสริมความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเน้นความรู้ด้านการบริการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สถานีและเส้นทางของระบบราง

คณะนิติศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทียบโอน

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการโรงแรม

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย เช่น พนักงานสายการบิน พ่อครัว และงานอีเว้นท์ต่างๆ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

สานฝันการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีทักษะการบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เตรียมความพร้อมสู่ทศวรรษแห่งนวัตกรรม ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ สร้างแนวคิดอย่างผู้ประกอบการพร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานในองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาได้ก้าวไปเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจสายการบิน ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ตลอดจนการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักบริการภาคพื้น พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการอีเว้นท์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านการจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ทั้งงานเปิดตัวสินค้า, งานแสดงสินค้า, งานแฟชั่นโชว์, งานคอนเสิร์ต, งาน Fan Meeting ศิลปิน, งานแต่งงาน และงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงด้านการจัดงานอีเว้นท์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และบริษัทรับจัดงาน (Event Organizer) ในตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้ง Project Manager, Producer, Creative, Account Executive (AE), Event Marketing, Event Coordinator