หลักสูตรปริญญาตรี

ฟิลเตอร์

เลือกคณะที่สนใจ

เลือกเวลาเรียน

วุฒิการศึกษาที่ผ่านมา

กองทุนกู้ยืม

ดาวน์โหลด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษาความสำคัญของตลาดการค้าโลก การจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกฎหมายและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อพร้อมเข้าสู่วงการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เรียนรู้แนวคดิการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด วิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจน การดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อก้าวสู่เส้นทาง นักการตลาดขององค์กรชั้นนา และได้ เปิด Track ใหม่ล่าสุด ประกอบดว้ย การตลาดเชิงกลยุทธ์ การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ การตลาดอีเว้นท์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน

ศึกษาหลักการบริหารการเงิน การจัดการสภาพคล่อง หลักการลงทุน ตลอดจนนโยบายด้านการเงิน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพ ล่าสุดสาขาการเงินเปิดTrack การเรียนที่เน้นด้านFintech เพื่อตอบรับกับโลกดิจิทัลธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ

เรียนรู้ศาสตร์แห่งการจัดการ การบริหารองค์การ การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ การบริหารโครงการ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารจัดการของผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้บริหารในอนาคตหรือผู้ต้องการมีกิจการธุรกิจเป็นของตนเอง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรู้การวิเคราะห์ทางธุรกิจ โดยการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโฮมเพจ หรือระบบฐานข้อมูลของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ด้วย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ศึกษาระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า และทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค ตามความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสาขาที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเริ่มธุรกิจดิจิทัล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้กับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การคิดเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ตและโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• ได้เริ่มเรียนวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ตั้งแต่เทอมต้น ชั้นปีที่ 1

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ศึกษาทางการจัดการการค้าปลีกการนำระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล มาใช้ในการพัฒนาการค้าให้ทันสมัยต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการการค้าปลีก และเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป (เสาร์-อาทิตย์)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติได้ทุกสาขา เป็นการเรียนรู้วิชาสำคัญ ๆ ของแต่ละสาขา หลังจากศึกษาจบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคพิเศษ (ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป (ภาคค่ำ)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติได้ทุกสาขา เป็นการเรียนรู้วิชาสำคัญ ๆ ของแต่ละสาขา หลังจากศึกษาจบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาฟินเทค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ (เรียนวันอาทิตย์)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติได้ทุกสาขา เป็นการเรียนรู้วิชาสำคัญ ๆ ของแต่ละสาขา หลังจากศึกษาจบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

บัญชี (4 ปี)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

บัญชี (2 ปี)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

บัญชี (2 ปี) ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี

บัญชี (e-learning)

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศึกษายุทธศาสตร์ ทางด้านการเงินและธนาคาร (Financial and Banking Strategy) โดยคำนึงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เพื่อประสิทธิภาพ ในการวางแผนและคาดการณ์ถึงผลกระทบอันซับ ซ้อนของระบบการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการ และรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 120 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นักยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Strategist) ไม่เพียงแต่บริหารการนำเข้าส่งออก และลูกค้าต่างประเทศเท่านั้น แต่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ และความผันผวนของโลกาภิวัตน์เชิงพลวัตร (Dynamic Globalization) เพื่อที่จะหยั่งรู้อนาคตของตลาดโลกศักยภาพนี้แตกต่างกับ CEO ทั่ว ๆ ไปในเชิงวิสัยทัศน์ (Vision)

นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านบริหารการจัดการ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีความรอบรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียวใหม่ (New Green Economy) ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในทุก ๆ ทักษะ ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างหลากหลายเมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีทั้ง ในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกงาน ในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาจีน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษและการแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในหลากหลายแง่มุม และครอบ คลุมทุกทักษะทั้งฟังพูด อ่าน เขียน และแปลและสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพในข่ายงาน หรือองค์กรที่ต้อง ใช้ภาษาข้ามวัฒนธรรมในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแปลที่นักศึกษาได้ผ่านการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ครอบคลุมทุกด้าน

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาศิลปะการแสดง

ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาเกาหลี

สอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและความชำนาญการ ใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน และในงานธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเกาหลี อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ทั้งนอกห้องเรียนและแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาสหวิทยาการ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาสหวิทยาการ

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เปิดหลักสูตร “สาขาวิชาสหวิทยาการ” (Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies) ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ เช่น
1.ผู้ประกอบการ
2.นักพัฒนาธุรกิจ
3.นักวิจัยและพัฒนาสังคม
4.ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวและบริการ
5.พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานบริการ
6.พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุงศึกษาเจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อพร้อมเป็นนักคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ในองค์กรชั้นนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาเจาะลึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย การพัฒนา และบริหารเว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสถาปนิกข้อมูลสารสนเทศในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านเกม คอมพิวเตอร์และการออกแบบผลงานทางด้านกราฟิกส์ในเกมคอมพิวเตอร์และระบบซิมูเลชันสำหรับ คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP) เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร อันเป็นที่ต้องการของธุรกิจทางด้านการผลิตอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

เน้นให้นักศึกษามีความรู้เชี่ยวชาญ และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงระบบโลจิสติกส์ และการตลาดสินค้าอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

ลักษณะเด่นของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น หลักสูตรที่ทันสมัยเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมการ ออกแบบ (User Experience และ User Interface) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชั่น) และการตลาดดิจิทัล ฝึกงานกับริษัทด้านดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีของการ ประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่เน้นนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พัฒนาผลงานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบธุรกิจด้าน ดิจิทัลที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคตหรือท างานในหน่วยงานของภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยข้องกับดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขานวัตกรรมอาหาร

นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้พด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมการเงิน (4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)

ศึกษาความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาด โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน พร้อมเข้าสู่สายอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานและธุรกิจการเงินเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาสหวิทยาการ

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจได้อย่างหลากหลาย ดีไซน์วิชาเรียนด้วยตัวเอง สร้างอาชีพใหม่ และการออกแบบอนาคตให้ตนเอง ทำให้มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ และการประกอบการ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาดูงานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบการ
2) นักพัฒนาธุรกิจ
3) นักวิจัยและพัฒนา
4) ผู้จัดการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
5) พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
6) พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต--สาขาวิชาสหวิทยาการ(ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่ในบางโรงพยาบาล จึงร่วมกันสร้างหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ เรียน 3 ปี จบหลักสูตร

นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ วางแผนการสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดและผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิค วางแผนการซื้อสื่อดิจิทัล เน้นทั้งปฎิบัติและทฤษฎี เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักสื่อสารการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ และนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด และนักสื่อสารการตลาดดิจิทัลอิสระ

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ วางแผนการสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดและผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิค วางแผนการซื้อสื่อดิจิทัล เน้นทั้งปฎิบัติและทฤษฎี เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักสื่อสารการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ และนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด และนักสื่อสารการตลาดดิจิทัลอิสระ

การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Design and Production)

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล

ออกแบบเนื้อหาในรูปแบบและผลิตสื่อสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ไลฟ์สด สร้างสรรค์รูปแบบและประเภทรายการ ออนแอร์ทางทีวีดิจิทัล วิทยุ Podcast โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานสื่อ สำนักข่าว หรืองานอิสระ เช่น YouTuber, Blogger, Influencer เป็นต้น

ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล

สร้างสรรค์พล็อตเรื่องและบทภาพยนตร์ เรียนรู้อุปกรณ์การถ่ายทำ Digital Film ได้แก่ กล้อง แสง สี เสียง ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้ผลิตภาพยนตร์จริงระหว่างเรียน ฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำ ทำภาพยนตร์ได้ทั้งรูปแบบหนังสั้น และหนังใหญ่ สามารถประกอบอาชีพได้แก่ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการออกแบบ วางแผน และวิเคราะห์ทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผนจัดหา ความต้องการสินค้าของลูกค้า การวางแผนการผลิต การลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเป็น Smart Logistics ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรมการออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อเป็นวิศวกรผู้ดูแลคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

วิกฤตพลังงานนับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงานของประเทศอยู่ในระดับต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ศึกษาการวางแผน และออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก การผลิตและการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบไฟฟ้า ในอาคารสถานที่ เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

ศึกษาการตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

วิศวกรด้านระบบรางกำลังขาดแคลนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีความรู้ด้านระบบรางคู่กับความรู้ด้านธุรกิจในพื้นที่รอบๆ สถานี หลักสูตรนี้บูรณาการความรู้ระบบขนส่งทางราง การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางระบบรางของประเทศ นอกจากเน้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมการขนระบบราง เช่น การออกแบบระบบขนส่ง การวางแผนเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว ยังเสริมความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเน้นความรู้ด้านการบริการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สถานีและเส้นทางของระบบราง

คณะนิติศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการโรงแรม

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย เช่น พนักงานสายการบิน พ่อครัว และงานอีเว้นท์ต่างๆ

การจัดการธุรกิจบริการ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

– สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี
– สามารถชำระค่าเล่าเรียนเป็นภาคการศึกษาหรือเป็นรายเดือนได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก
– การเรียนการสอนเน้นการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ
– รายวิชาทันสมัย เช่น นวัตกรรมการบริการ การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจภัตตาคาร เป็นต้น

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เป็นหลักสูตรที่ผสานระหว่างศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและศิลปะการประกอบอาหาร สู่การเป็นเชฟ นักออกแบบและตกแต่งอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารแบบมืออาชีพ ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกปฎิบัติการประกอบอาหารในห้องปฎิบัติการครัวที่ทันสมัย และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการภัตตาคารกับ The Chamber’s Kitchen เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานทั้งในและต่างประเทศ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจสายการบิน ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ตลอดจนการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักบริการภาคพื้น พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการจัดการอีเว้นท์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านการจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ทั้งงานเปิดตัวสินค้า, งานแสดงสินค้า, งานแฟชั่นโชว์, งานคอนเสิร์ต, งาน Fan Meeting ศิลปิน, งานแต่งงาน และงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงด้านการจัดงานอีเว้นท์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และบริษัทรับจัดงาน (Event Organizer) ในตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้ง Project Manager, Producer, Creative, Account Executive (AE), Event Marketing, Event Coordinator

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย UTCC

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการท่องเที่ยว

สนุกกับการได้เดินทางท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ โดดเด่นกว่าใครๆ ด้วย 3 กลุ่มวิชาสุดทันสมัย ทั้งการท่องเที่ยวเรือสำราญ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง พร้อมติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีก 1 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และอีกมากมายตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

คณะการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

เน้นการปฏิบัติจริง (practice) ที่ช่วยให้นักศึกษาของคณะการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เสริมด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานในโรงเรียนสองภาษา และนานาชาติได้

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

สาขาศิลปบัณฑิต

เรียนศิลปะและการออกแบบดิจิทัลฯ การผสมผสานระหว่างศิลปะ การตลาดและเทคโนโลยีอย่างลงตัว ทุกวันนี้มองไปทางไหนแทบปฏิเสธไม่ได้ว่า งานศิลปะและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวินาที นับตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู ก๊อกน้ำ เสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมถึงเมื่อเราก้าวออกจากบ้าน รถยนต์ที่เราขับ ป้ายโฆษณา ร้านค้าสวยๆ ที่ผ่านไปมาสองข้างทาง คอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยกขึ้นมาพูดคุย ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ล้วนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการใช้ “ศิลปะ” ทั้งสิ้น

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาการประกอบการสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

สาขาผู้ประกอบการ

สร้าง “คนรุ่นใหม่” ที่เป็นผู้สร้างสิ่งใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยผู้ประกอบการมุ่งเน้นการสร้าง “คนรุ่นใหม่” เพื่อให้มีแนวคิดและทักษะการประกอบการ (Entrepreneurial Mindsets and Skills) เพื่อประกอบสิ่งใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ในองค์กรธุรกิจหากต้องการเป็นคนที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ บริการใหม่ และกระบวนการใหม่ ที่อยู่ในรูปของการสร้างธุรกิจใหม่ (New Venture) หรือการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ – สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ – สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มุ่งเน้นด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีการเรียนการสอนลงลึกในรายละเอียดด้านทักษะการบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมุ่งเติมเต็มความต้องการของนักศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรทางธุรกิจ เพื่อเป็นสะพานไปสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต

วิทยาลัยนานาชาติ คณะบัญชี – สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะบัญชี – สาขาบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย หลักสูตรมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีรายวิชาเอกเลือกหลากหลาย นอกจากนี้ หลักสูตรฯสามารถรับรองได้ว่านักศึกษาจะได้สถานประกอบเพื่อฝึกงานอย่างแน่นอน เพราะมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับหอการค้าไทย ที่นี่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์บทเรียนให้เข้ากับสถานการณ์การบริหารธุรกิจจริง ซึ่งทำให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Bachelor of Business Administration in Tourism Management มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ – สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบริการ ตลอดจนภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงผู้บริหารในหน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ