หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การเรียนรู้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การก้าวทันการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการค้นหาเทคนิค แนวทางและการเรียนรู้ของมนุษยชาติ ทั้งด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ตลอดจนการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่ดีขึ้น หนึ่งในแนวทางนั้นคือการใช้มุมมองเชิงสหวิทยาการเพื่อจัดการกับความท้าทายอันเร่งด่วนนี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “พหุศาสตร์บูรณาการสังคม: องค์ความรู้สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจ ภาษา การสื่อสาร และศาสตร์แห่งอนาคต”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงแนวโน้มและภาพรวมของการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน ยุคปัญญาประดิษฐ์
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงบทบาทของการวิจัยเชิงสหวิทยาการต่องานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสาขาต่างๆ อาทิ การสื่อสาร ธุรกิจ เทคโนโลยี การสอนและการเรียนรู้ด้านภาษา ปรัชญาและศาสนา การแสดง สื่อ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสสร้างเครือข่ายทางด้านการสอนและการวิจัย

เปิดรับบทความวิชาการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา จิตวิทยา การศึกษา ประวัติศาสตร์
• ศาสตร์บูรณาการสังคม: เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
• ศาสตร์แห่งอนาคต: นวัตกรรมทางภาษา การศึกษากับปัญญาประดิษฐ์ ศิลปะและวัฒนธรรมดิจิทัล
• และเปิดรับบทความสาขาอื่น ๆ ในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการเขียนบทความ: Template Download

Template ภาษาไทย
English Template

* บทความวิจัยใช้ Template ตามรูปแบบที่กำหนด
** บทความวิชาการสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ตามประเด็นสำคัญของบทความ
  • ปาฐกถานำ

    "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย กับปัญญาประดิษฐ์และความตลาด"

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการส่งบทความ

ลงทะเบียน Early Bird ภายใน 22 มี.ค. 2567
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายใน 15 เม.ย. 2567
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว ภายใน 15 พ.ค. 2567
เผยแพร่เอกสาร proceedings ในเว็บไซต์การประชุม 20 มิ.ย. 2567

อัตราค่าลงทะเบียน

• ลงทะเบียนช่วง Early Bird และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 2,000 บาท
• ลงทะเบียนปกติ หลังวันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 2,500 บาท
• ผู้เข้าร่วมฟังลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย (หมดเขตลงทะเบียน 30 พฤษภาคม 2567)

การลงทะเบียน

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/utWWVYE9UQc9ddGj6 เพื่อรับทราบรายละเอียดการส่งบทคัดย่อ (Abstract) และส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2567 ที่ลิงก์ https://forms.gle/utWWVYE9UQc9ddGj6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OpenChat:
"งานประชุมวิชาการ Humanities UTCC 2024"
ที่ลิงก์ https://bit.ly/3S1IkE6

© UTCC. All Rights Reserved.