พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับค่ามัดจำ
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561
ติดต่อรับชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
 - ดุษฏีบัณฑิต
 - มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
บัญชี มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้านทวิน วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)