พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินประกันชุดครุยคืน
บริหารธุรกิจ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1
บัญชี และมนุษยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1
เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1
นิเทศศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ และการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 17.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยม วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)