พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับค่ามัดจำ
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ 20 มกราคม 2562
ติดต่อรับชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
 - ดุษฏีบัณฑิต
 - มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
บัญชี มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ 20 มกราคม 2562
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้านทวิน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)