พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินประกันชุดครุยคืน
บริหารธุรกิจ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุย <u>ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
 - ดุษฏีบัณฑิต
 - มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
บัญชี และมนุษยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
นิเทศศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ และการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้านทวิน วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)