พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินประกันชุดครุยคืน
บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) Harbour.Space คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
บัณฑิตคณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะการศึกษาปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
เวลา 08.30 - 17.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยม วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)