พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา: เอกสารที่ใช้

รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน


ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 2
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ

ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน และน้ำหนัก - ส่วนสูง ตามความเป็นจริง (เพื่อเตรียมขนาดชุดครุย) ใน ระบบบริการการศึกษา

21 ต.ค. 63 – 30 พ.ย. 63
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปในทำเนียบรุ่น)
http://reg.utcc.ac.th
(บัณฑิตสามารถดูคู่มือการดำเนินงานในระบบบริการการศึกษา)
วันชำระเงิน: ค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา

1. บัณฑิต ชำระเงิน 5,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,600 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท)


2 พ.ย. 63 – 18 ธ.ค. 63
(กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

1. กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
2. ชำระผ่าน ระบบบริการการศึกษา

วันรับชุดครุย 6 - 7 ก.พ. 64 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 9.00 - 12.00 น.
 • 13.00 - 16.00 น.

หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี

 • ส.20 ก.พ. 64 เวลา 8.30 น.
 • อา.21 ก.พ. 64 เวลา 8.30 น.

หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี
พร้อมกันที่ห้องรายงานตัว
 • ส.20 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น.
 • อา.21 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น.
ห้องรายงานตัวอาคาร 21
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี
พร้อมกันที่ห้องรายงานตัว
 • ศ.26 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น.

 • ส.27 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น.
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 6 - 7 มี.ค. 64 หอประชุมมหาวิทยาลัย