พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
รายละเอียด วันที่ สถานที่
วันชำระเงิน : ค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา

1. บัณฑิต ชำระเงิน 5,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,600 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท)

 • 1 พ.ย. 2566 – 31 ม.ค. 2567
1. ชำระผ่านระบบบริการนักศึกษา
http://reg.utcc.ac.th
2. กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
(สามารถชำระได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันซ้อมย่อย
 • บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) Harbour.Space คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และคณะเศรษฐศาสตร์
 • บัณฑิตจาก คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะการศึกษาปฐมวัย

 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
  เวลา 09:00-12:00 น.

 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
  เวลา 13:00-16:00 น.

หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันถ่ายภาพหมู่
 • บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) Harbour.Space คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และคณะเศรษฐศาสตร์
 • บัณฑิตจาก คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะการศึกษาปฐมวัย


หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(แต่งการเรียบร้อย)
วันซ้อมใหญ่
 • บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) Harbour.Space คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และคณะเศรษฐศาสตร์
 • บัณฑิตจาก คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะการศึกษาปฐมวัย

 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
  เวลา 11:00 – 16:30 น.

 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
  เวลา 11:00 - 16:30 น.

ห้องรายงานตัวจะประกาศให้ทราบทาง
https://www.utcc.ac.th/graduateth/
(บัณฑิตพร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา 11:00 น.)
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • บัณฑิตจาก คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะการศึกษาปฐมวัย
 • บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต) ) Harbour.Space คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และคณะเศรษฐศาสตร์

 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
  เวลา 07:30–11:45 น.

 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
  เวลา 11:45-16:00 น.

 • บัณฑิตพร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา 07:30 น.

 • บัณฑิตพร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา 11:45 น.