พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
รายละเอียด วันที่ สถานที่
วันชำระเงิน: ค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา

1. บัณฑิต ชำระเงิน 5,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,600 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท)

  • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
1. ชำระผ่านระบบบริการนักศึกษา
http://reg.utcc.ac.th

2. กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันถ่ายภาพหมู่
  • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย


หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันซ้อมใหญ่
  • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย
พร้อมกันที่ห้องรายงานตัว
  • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น.
ห้องรายงานตัวอาคาร 21 และอาคาร 1
ตรวจสอบห้องรายงานตัว
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย
พร้อมกันที่ห้องรายงานตัว
  • วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น.
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)