พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย