พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย