พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิต