พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิต