พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา: เอกสารที่ใช้

รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน


ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 2
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ

ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน และน้ำหนัก - ส่วนสูง ตามความเป็นจริง (เพื่อเตรียมขนาดชุดครุย) ใน ระบบบริการนักศึกษา
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้จาก คู่มือบนข่าวประกาศหน้าแรกของ website ระบบบริการนักศึกษา


1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)

http://reg.utcc.ac.th
(บัณฑิตสามารถดูคู่มือการดำเนินงานในระบบบริการ)
วันชำระเงิน: เอกสารที่ใช้

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
1. บัณฑิต ชำระเงิน 5,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,600 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 2,000 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท)


1 ต.ค. 62 – 20 ธ.ค. 62
(กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

1. กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
2. ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินได้ที่ ระบบบริการนักศึกษา หรือ เว็บไซต์กองการเงิน

วันรับชุดครุย 18 - 19 ม.ค. 63 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร ยกเว้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ) บัณฑิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์
 • มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยผู้ประกอบการ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • 9.00 - 12.00 น.


 • 13.00 - 16.00 น.
ลิงค์สร้าง Barcode สำหรับเช็คชื่อเข้าซ้อมย่อย
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร ยกเว้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ) บัณฑิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์
 • มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยผู้ประกอบการ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
พร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร ยกเว้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ) บัณฑิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์
 • มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยผู้ประกอบการ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563


 • วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563
ห้องรายงานตัว
จะประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร ยกเว้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ) บัณฑิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์
 • มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยผู้ประกอบการ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2563


 • วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 22 - 23 ก.พ. 63 หอประชุมมหาวิทยาลัย